🤍🤍"Ira,listen to fakir"🤍🤍- Yakov Kirsanov and Denis Godycki